Neurogeni poremećaji govora i jezika kod
dece i odraslih

Afazija

Afazija je jezički poremećaj koji se ispoljava poremećajima u produkciji (govoru), razumevanju govora, imenovanju predmeta, čitanju, pisanju i/ili ponavljanju.

Dizartrija/Anartrija

Dizartrija je motorni poremećaj govora koji nastaje kao posledica oštećenja mozga, a manifestuje se usporenim, slabim, nepreciznim i nekoordinisanim pokretima govorne muskulature.

Apraksija govora

Verbalna apraksija podrazumeva poremećaj sposobnosti programiranja pokreta govorne muskulature kao i sekvenci (delova) pokreta koji su neophodni za produkciju glasova.

Dečje afazije

Afazije se kod dece mogu javiti u razvojnom (povrede u toku trudnoće, na porođaju ili u ranom detinjstvu) ili u stečenom obliku.

Drugi poremećaji komunikacije

Poremećaji govora i jezika kod neurodegenerativnih oboljenja i kod traumatskih oštećenja mozga.Blog

Pročitajte još zanimljivih članaka na temu neurogenih poremećaja komunikacije.

Stručna literatura, autor prof. dr Mile Vuković

LOGOPEDSKA TERAPIJA

Značaj logopedske terapije za pacijente sa afazijom i drugim poremećajima komunikacije neurogenog porekla je ogroman. Terapija omogućava da se restituiši izgubljene sposobnosti ili da se pronađu novi, alternativni načini komunikacije.

Sa logopedskom terapijom treba započeti čim se opšte zdravstveno stanje pacijenta stabilizuje, jer rani i intenzivan tretman su povoljni prognostički faktori.

Vrsta i način primene logopedske terapije zavisi od oblika i stepena afazičkog sindroma ili druge neuropatologije govora.

Važno je napomenuti da je afaziološki tretman dug proces koji zahteva motivisanost pacijenta, dobro struktuiran logopedski tretman kao i angažovanost porodice.


IDEJA AUTORA

Ljiljana Simić

Govor posmatramo kao najsavršeniji vid komunikacije i zbog toga gubitak ove sposobnosti u značajnoj meri ograničava čoveka da ostvari komunikaciju i negativno utiče na kvalitet života.

Svest o prisustvu poremećajaja govora i jezika nastalih kao posledica moždanog udara ili drugih neuroloških oboljenja, u našoj sredini je izuzetno mala.

Moj cilj je da na ovaj način upoznam i informišem javnost o neurogenim poremećajima komunikacije poput afazije, dizartrije, apraksije govora i drugih, kao i da ukažem na značaj logopedske terapije kod pacijenata sa afazijom i drugim poremećajima govora i jezika.Kontakt

Novi Sad

065/441-58-02

ljiljanasimiclogoped@gmail.com