Poremećaji razumevanja govora (simptomi afazije)

Razumevanje govornog jezika je od izuzetne važnosti za uspešnu komunikaciju. Razmena ideja, dobijanje potrebnih informacija ili uobičajеna svakodnvna konverzacija moguća je samo ukoliko se razume poruka koju dobijamo od sagovornika. Poremećaji u ovom domenu jezika javljaju se kod dece sa različitim oblicima jezičkog poremećaja kao što je specifični jezički poremećaj (razvojna disfazija) i razvojna afazija, […]

Aleksija i agrafija (stečeni poremećaji čitanja i pisanja)

Čitanje i pisanje su važan segment komunikacije. Danas, u eri razvoja tehnologije koja služi kao sredstvo komunikacije neophodno je koristiti pisani jezik kako bi se ostavarili kontakti sa drugim ljudima. Obično popunjavanje formulara ili informisanje o određenim uputstvima zahteva sposobnosti čitanja i pisanja. Poremećaji u ovim sposobnostima mogu biti razvojni ili stečeni. Razvojni poremećaji su […]

Parafazija

Šta je parafazija? Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst govorne situacije ili jezički zadatak. Manifestuje se u kliničkoj slici svih oblika afazičkih sindroma, ali nešto veću učestalost ima u fluentnim oblicima afazija. Ispoljavaju se u toku konverzacijskog i narativnog […]

Agramatizam

Pravilan govor podrazumeva da su svi jezički elementi usvojeni po pravilima datog jezika. Stepen poznavanja određenog jezika se procenjuje na osnovu tačnosti upotrebe gramatičkih pravila za taj jezik. Gramatika podrazumeva skup načela koja određuju po kojim pravilima se kombinuju glasovi u rečima i reči u rečenicama. Kako će se formulisati iskaz u odnosu na glagolsko […]

Poremećaj imenovanja (anomija)

Svi smo bar jednom bili u situaciji da u toku razgovora napravimo pauzu jer ne možemo da se setimo određene reči. Tada obično kažemo „na vrh mi je jezika, ali ne mogu da se setim“. Ovako bismo na grub način objasnili šta je anomija i kako se oseća pacijent koji ima anomiju. Imenovanje je jedan […]

Demencije

Prva asocijacija na pojam demencije obično je zaboravnost koja se dešava kod starijih osoba. Starost je najznačajniji faktor koji utiče na pojavu demencija, ali ne i jedini. Postoje oblici neurodegenerativnih bolesti-demencija koje se javljaju i u 20. ili 40. godinama. Činjenica je da u svetu raste procenat populacije starih osoba što implicira pretpostavku da će […]

Otvorene i zatvorene povrede glave

Otvorene povrede glave Predstavljaju povrede kod kojih dolazi do prekida kontinuiteta (veze) između kosti lobanje i moždanog tkiva odnosno sila predmeta koja deluje probija lobanju i tvrdu moždanu opnu i oštećuje mozak. Moždane opne ili ovojnice obavijaju i štite mozak od različitih uticaja. Kod otvorenih rana dolazi do probijanja neke od opni. Važni su prostori […]

Sposobnosti govora i jezika kod starih osoba

Starenje je normalan, prirodan tok u životu čoveka, dok je starost deo životnog razdoblja koji počinje od 65. godine. Starenje podrazumeva progresivan proces koji traje od rođenja i u tom procesu vremenom dolazi do promena u organizmu i postepenog slabljenja ili gubitka funkcija. U starosti, promene u govoru i jeziku dešavaju se s jedne strane […]

Traumatska oštećenja mozga

Traumatska oštećenja mozga su stečena stanja nastala kao posledica udarca u glavu nakon čega dolazi do poremećaja u funkcionisanju mozga. Treba napomenuti da ne dolazi uvek do oštećenja mozga i gubitka funkcija. Ponekad, udarac u glavu neće rezultirati oštećenjem moždanog tkiva. Takođe, u traumatska oštećenja mozga ne ubraja se moždani udar, oštećenja koja nastaju zbog […]

Tranzitorni ishemijski atak (TIA)

Tranzitorno ishemijski atak je akutna prolazna neurološka disfunkcija koja nastaje zbog žarišne ishemije mozga. TIA je stanje koje ne dovodi do trajnog oštećenja mozga i ne traje duže od 60 minuta. Zašto i kako nastaje TIA? TIA se obično javlja kao posledica hipoperfuzije ili mikroembolizacije, što sprečava dotok krvi do određenih oblasti mozga, a kada […]