Prof. dr Mile Vuković


O autoru

Prof. dr Mile Vuković je redovni profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu i jedan od najistaknutijih stručnjaka u logopediji, sa posebnim nastavnim, naučnim i praktičnim kompetencijama u oblasti neurogenih poremećaja komunikacije.

Dao je značajan doprinos razvoju afaziologije na našim prostorima.  Prva literatura dostupna na srpskom jeziku, koja integriše širok opseg informacija iz oblasti afaziologije, poremećaja komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga i neurodegenerativnih poremećaja komunikacije,  rad je i delo profesora Vukovića.

Svoj doprinos dao je i u razvoju dijagnostičkih instrumenata. Kreirao je Skrining test za afazije, koji je prvi dijagnostički instrument ovog tipa na srpskom jeziku; i Test čitanja reči namenjen proceni sposobnosti čitanja kod afazičnih pacijenata kao i sposobnosti čitanja kod dece.

Usavršavao se u Londonu, Cirihu, Stokholmu i Rimu.

Autor je nekoliko knjiga: Traumatska afazija (1998), Afaziologija (2002, 2010, 2011, 2016, 2019), Tretman afazija (2008, 2015, 2019), Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga (2012, 2019)  i Neurodegenerativi poremećaji govora i jezika (2019).

U monografijama profesora Vukovića ističe se autorska prepoznatljivost u stilu pisanja, koja se ogleda kroz sistematičan način inkorporiranja najnovijih teorijskih i praktičnih saznanja iz oblasti neurogene patologije verbalne komunikacije.

Fokusiranost autora na polje njegovih naučnih interesovanja rezultira stvaranju inovativnih dela u oblasti logopedije.

Knjige su namenjene stručnjacima svih profila koji se u svom radu susreću sa pacijentima koji ispoljavaju poremećaje komunikacije neurogenog porekla.

Knjige prof. dr Mileta Vukovića

Afaziologija

Knjiga Afaziologija (2019) predstavlja naučni identitet profesora Vukovića. Štampanje petog izdanja udžbenika svedoči kontinuitetu naučnog i praktičnog rada autora na ovom području.  Sadržaj knjige obuhvata opsežan prikaz kliničke slike, dijagnoze i diferencijalne dijagnoze klasičnih afazičkih sindroma. Na isti način

Tretman afazija

Monografija Tretman afazija predstavlja autentično delo iz oblasti afaziologije na našim prostorima, u kome je autor inkorporirao praktične informacije o terapiji afazija zasnovane na naučnim dokazima, kao i na osnovu bogatog kliničkog iskustva u radu sa pacijentima sa afazijom i srodnim poremećajima komunikacije.

Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga

Knjiga Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga rezultat je dugogodišnjeg naučnog i praktičnog rada autora na polju neurogene patologije komunikacije traumatskog porekla. Prikazani sadržaj u monografiji ukazuje na dominantno interesovanja profesora Vukovića za ovu oblast i naučnu širinu sa kojom posmatra poremećaje komunikacije uzrokovane ovim  etiološkim faktorom, s obzirom da su priroda i oblik poremećaja komunikacije drugačiji u odnosu na poremećaje izazvane cerebrovaskularnim oboljenjima.

Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika

Knjiga Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika, potvrđuje originalnost profesora Vukovića u naučnom stvaralaštvu. Na auotoru prepoznatljiv način, predstvaljena je izuzetno složena i zahtevna oblast, s obzirom na specifičnosti prirode neurodegenerativnih oboljenja i jezičkih poremećaja koji se ispoljavaju u okviru ovog oblika neuropatologije. Proučavanje odnosa neurodegenerativnih oboljenja i patologije govora i jezika je sve značajnije zbog porasta progresivnih bolesti nervnog sistema u poslednjih nekoliko godina.

Za više informacija