PARAFAZIJA

 

Parafazija je opšti simptom afazije koji podrazumeva upotrebu neodgovarajuće reči u govoru, odnosno produkciju reči koja je pogrešna u odnosu na kontekst govorne situacije ili jezički zadatak.

Manifestuje se u kliničkoj slici svih oblika afazičkih sindroma, ali nešto veću učestalost ima u fluentnim oblicima afazija. Ispoljavaju se u toku konverzacijskog i narativnog diskursa, kao i na zadacima ponavljanja.

 

Oblici parafazije

Parafazija se ispoljava kroz tri oblika. Način ispoljavanja zavisi od prirode poremećaja, odnosno koji mehanizam jezika je oštećen.

  • Verbalna parafazija
  • Fonemska parafazija
  • Neologizmi

Verbalna parafazija predstavlja zamenu jedne reči drugom rečju. U ovom obliku pacijent kao zamenu upotrebljava postojeću reč, odnosno reč koja se nalazi u leksikonu datog jezika, a koja može biti bliska po značenju traženoj reči ili potpuno udaljena od značenja.

Primeri: Pacijent umesto reči „knjiga“ kaže „novine“ ili umesto „majka“ kaže „sestra“.

Produkcija reči koja je udaljena od značenja – pacijent umesto reči „makaze“ kaže „prozor“.

Fonemska parafazija predstavlja produkciju reči u kojoj se zamenjuju, dodaju ili izostavljaju glasovi. U ovom obliku parafazije produkovana reč akustički podseća na traženu reč, odnosno sadrži veći broj istih glasova kao tražena reč.

Primer: Pacijent umesto reči „olovka“ kaže „olobka“ ili umesto reči „lopta“ kaže reč „lotpa“

Neologizmi predstavljaju treći oblik parafazije koji podrazumeva produkciju reči bez značenja. Pacijent fluentno izgovara reči, ali te reči se ne nalaze u leksikonu jezika kojim govori niti u nekom drugom jeziku. Javljaju se kod pacijenata sa dominantnim poremećajem u razumevanju govora (u Vernikeovoj afaziji, transkortikalnoj senzornoj afaziji, globalnoj afaziji).

Primer: Pacijent treba da imenuje sledeće predmete „sat, kapa, telefon“. Odgovori pacijenta koji ispoljava neologizme bi mogli biti sledeći „letik, fuser, latasok“.

 

Kakav je spontani govor?

Kvalitet spontanog govora zavisi od oblika parafazije. Ukoliko se u produkciji manifestuju neologizmi, govor nije funkcionalan, odnosno ne prenosi se poruka sagovorniku. Ukoliko se manifestuje verbalna parafazija govor pacijenta može biti razumljiv, produkcija može nesmetano da se odvija. Međutim, ovo zavisi od oblika verbalne parafazije i od konteksta situacije. Kada je tema razgovora poznata sagovorniku, poruka će se lakše razumeti, ali ukoliko je nepoznata za sagovornika onda može prouzrokovati zabunu.

Na primer, ako pitate pacijenta „Koliko Vaš unuk ima godina?“ odgovor može biti „2 meseca“, a da zapravo ima 2 godine.

Još nekoliko primera:

Moja sestra je došla kod mene.

Moja unuka je došla kod mene.

Reč sestra je zamenjena rečju unuka.

Žena briše sudove. Voda curi na pod.

Žena šila suđeve. Sto vedova. Ide novada.

Opis slike kod pacijenta sa Vernikeovom afazijom.

 

Tretman parafazija

Struktura logopedskog tretmana zavisi od oblika parafazije. Kada je primarni deficit u selekciji (izboru) tačnog glasa za ciljanu reč primenjivaće se zadaci koji će pospešiti sposobnost tačnog biranja glasova.

Sa druge strane, ukoliko pacijenti produkuju reči koje su udaljene po značenju u odnosu na tražene reči zadaci će biti usmereni na pružanje informacija o funkciji ili opisu pojmova kako bi poboljšali sposobnost izbora reči.

Nakon kompletne procene jezičkih sposobnost i određivanja tipa afazičkog sindroma, logoped će kreirati program plana rehabilitacije koji će uključivati i terapijske zadatke za otklanjanje parafazija.