Knjiga Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga rezultat je dugogodišnjeg naučnog i praktičnog rada autora na polju neurogene patologije komunikacije traumatskog porekla. Prikazani sadržaj u monografiji ukazuje na dominantno interesovanja profesora Vukovića za ovu oblast i naučnu širinu sa kojom posmatra poremećaje komunikacije uzrokovane ovim  etiološkim faktorom, s obzirom da su priroda i oblik poremećaja komunikacije drugačiji u odnosu na poremećaje izazvane cerebrovaskularnim oboljenjima.

Knjiga je namenjena prvenstveno studentima logopedije, ali i studentima medicine, psihologije i lingvistike. Takođe, monografija će biti korisna i drugim stručnjacima koji se u nekom od segmenata bave govorm, jezikom i kognitivnih funkcijama.

Monografija sadrži sledeća poglavlja:

 1. Trauma glave, opisuje opšte epidemiološke podatke, patofiziologiju i kliničke karakteristike.
 2. Poremećaji komunikacije: opšti pojmovi, uvodi čitaoca u pojmove govora, jezika i komunikacije, mehanizme nastanka poremećaja tih funkcija, uz prikaz opšte simptomatologije oštećenja verbalnih i neverbalnih aspekata komunikacije.
 3. Pristupi proceni neafazičkih poremećaja jezika kod traumatskih oštećenja mozga, koji su sagledani iz afaziološkog, psiholingvističkog i kognitivnog ugla.
 4. Poremećaji pragmatike
 5. Poremećaji komunikacije kod dece tretira uzroke moždane traume u detinjstvu, oštećenje jezičke strukture i diskursa kod dece, zatim procenu i tretman jezičkih i komunikacijskih sposobnosti.
 6. Poremećaji kognitivnih funkcija
 7. Skrining poremećaja kognitivnih sposobnosti, za decu Iiodrasle
 8. Tretman poremećaja komunikacije
 9. Dizartrije
 10. Poremećaji gutanja
 11. Teorija uma i socijalne veštine osoba sa traumom glave
 12. Studije slučajeva
 
 
 

Afaziologija


Tretman afazija


Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika