Monografija Tretman afazijapredstavlja autentično delo iz oblasti afaziologije na našim prostorima, u kome je autor inkorporirao praktične informacije o terapiji afazija zasnovane na naučnim dokazima, kao i na osnovu bogatog kliničkog iskustva u radu sa pacijentima sa afazijom i srodnim poremećajima komunikacije. Na sistematičan i ilustrativan način su izloženi teorijski pristupi u tretmanu afazija nakon čega su opisani terapijski postupci za restituciju govorne produkcije, razumevanja govora, nominacije, čitanja i pisanja. Za stručnjake čije je uže polje interesovanja afaziologija, značajno će biti i poglavlje o terapiji afazija u prošlosti, kao i poglavlje o školama i pristupima o tretmanu afazija.

Nisu zanemareni ni poremećaji drugih aspekta jezika, te je  u monografiji predstavljena teorijska osnova prozodije i klinička slika poremećaja, date su smernice za procenu kao i set terapijskih zadataka koji se koristi u rehabilitaciji.

U posebnom poglavlju, opisan je tretman poremećaja koji se ispoljavaju udruženo sa afazijom, akalkulija i poremećaji egzekutivnih funkcija.

Pomoćna sredstva i metode u tretmanu afazija čine zasebno poglavlje u knjizi.

U poslednjim poglavljima, objašnjenji su mehanizmi i faktori koji utiču na oporavak jezičkih sposobnosti; i socijalni model terapije.

Autor je na kraju knjige dao poseban prilog sa dijagnostičkim instrumentima.

Knjiga Tretman afazija, autora prof. dr Mileta Vukovića,  predstavlja neprocenjiv doprinos u kliničkoj logopediji, jer je po prvi put jedno područje logopedije na našim prostorima, na originalan i temeljan način objedinjeno najnovijim praktičnim saznanjima, što logopedima koji se bave rehabilitacijom neurogenih poremećaja govora i jezika predstavlja glavno sredstvo u praktičnom radu sa pacijentima.  


Afaziologija


Poremećaji komunikacije kod TOM


Neurodegenerativni poremećaji govora i jezika