Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom poremećaja govora i jezika kod dece i odraslih osoba.

Logoped je jedini stručnjak koji je kvalifikovan za primenu dijagnostičkih testova i terapijskih procedura kod dece i odraslih koji imaju poremećaje komunikacije. U zavisnosti od oblika poremećaja, logopedi sarađuju sa defektolozima, psiholozima i neurophilozima.


Čime se bavi logoped?

Uloga i značaj logopeda ogleda se kod sledećih stanja:


Za posetu logopedu nikad nije rano!

Ukoliko za to postoje indikacije, logoped može intervenisati i kod odojčadi. Nikada ne treba zanemariti bilo kakvu nepravilnost u govoru i jeziku jer posledice mogu biti trajne.

Pravilan izgovor glasova i pravilna upotreba jezika su osnova za kasnija akademska postignuća i izbor profesije.


Odrasle osobe

Kod odraslih osoba uloga logopeda ogleda se u dijagnostikovanju i rehabilitaciji poremećaja govora i jezika koji nastaju nakon moždanog udara, traumatskih oštećenja mozga, demencija, tumora mozga ili infekcija mozga.

Poremećaji komunikacije kod odraslih su u najvećem broju slučajeva posledica moždanog udara, a afazija je najčešći poremećaj koji se javlja. Pored afazije, prisutna je dizartrija i apraksija govora.

Poslednjih godina moždani udar je česta pojava kod osoba srednje životne dobi. Pojava afazije ograničava osobu ne samo u mogućnostima komunikacije nego i u radnom angažovanju. Većina ovih osoba je određen period, a nekada i trajno, u nemogućnosti da obavlja svoju profesiju.

Važno je znati da je uloga logopeda kod ovih stanja od velikog značaja za pacijenta. Uz pomoć pravovremene i adekvatne logopedske terapije kao i podrške porodice i društva, sposobnosti upotrebe govora i jezika će se značajno oporaviti.

Krajnji cilj logopedske terapije jeste oporavak oštećenih funkcija govora i/ili jezika ili pronalazak alternativnih načina komunikacije.